THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Vòng Viễn Hải

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,64 tỷ đồng