THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Thanh Bình

Năm thiết kế: 2016

Năm hoàn thành: 2017

Quy mô: 3 tầng

Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now