THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now