THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN
  • Diện tích đất: 473m2
  • Diện tích xây dựng: 246m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Bình Phước

Call Now