THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN LÊ TRUNG PHƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Diện tích đất: 860m²
  • Địa chỉ: Bình Định

Call Now