THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ TRUNG ĐỨC
  • Quy mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now