THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ THỊ THU THẢO
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Diện tích đất: 265.1m2
  • Diện tích xây dựng: 126m2
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now