THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ THỊ KIM CHUNG
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Diện tích đất: 400m²
  • Diện tích xây dựng: 120m²
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now