THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ LONG HẢI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: 2 tầng_264 m²
  • Địa chỉ: Bình Phước

Call Now