THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HOÀNG LONG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Kon Tum

Call Now