THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐẶNG HỮU LÀNH
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 190m2
  • Địa chỉ: Bình Phước

Call Now