THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • Diện tích xây dựng: 112m2
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now