THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÝ THỊ THỦY
  • Địa chỉ: Bình Phước
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022

Gọi ngay