THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ VĂN HÀ
  • Diện tích xây dựng: 319m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Hà Tĩnh

Gọi ngay