THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Hoàng Trang

QUY MÔ: 4 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020