THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Hồ Đức Huy

ĐỊA CHỈ: Gia Lai
QUY MÔ: 3 tầng