THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN SĨ
  • Năm thiết kế:
  • Năm hoàn thành:
  • Diện tích đất: 2
  • Diện tích xây dựng: 2
  • Địa chỉ: An Giang

Call Now