THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN QUỐC DUY
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Tp. Thủ Đức

Call Now