THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ TRẦN QUÝ
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Quy mô:
  • Diện tích đất: m2
  • Diện tích xây dựng: m2
  • Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa

Call Now