THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THANH HOÀNG
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Quy mô: 3 tầng
  • Địa chỉ: Bình Tân, TP.HCM

Call Now