THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN NAM HUÂN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô:
  • Diện tích đất: m2
  • Diện tích xây dựng: m2
  • Địa chỉ: TP.HCM

Call Now