THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LƯU HỒNG DI
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Quận 12, Tp.HCM

Call Now