THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ ĐỨC HIỆP
  • Năm thiết kế:
  • Năm hoàn thành:
  • Diện tích đất: 2
  • Diện tích xây dựng: 2
  • Địa chỉ:

Call Now