THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH THỊ HƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô:
  • Diện tích đất: m2
  • Diện tích xây dựng: m2
  • Địa chỉ: Bình Dương

Call Now