NGÔ HÙNG TRÍ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ:  6 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 223 m2
KHÁO TOÁN PHẦN THÔ:  Tỷ đồng