TRẦN XUÂN HUY

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Biên Hòa
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 400  m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,5 tỷ đồng