TRẦN VĂN HUẤN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 4 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 179 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 800 triệu đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 950 triệu đồng