NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Hải Phòng
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,37 tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,66 tỷ triệu đồng