HỒ ĐỨC HUY

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Gia Lai
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,4 tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,4 tỷ đồng